Proverbs Ebooks

Select English/American Proverbs

Select English/Chinese Proverbs

Select English/Chinese/Turkish Proverbs

Select English/Turkish Proverbs

Islamic Proverbs in World Languages

Links

Wikipedia, Wikiquote,
Wiktionary


Proverbs of The Day / Quotes of The Day

A sound mind in a sound body.

You can buy these proverbs ebooks, only 2.99 $:
Select English/American Proverbs - Select English/Chinese Proverbs
Select English/Chinese/Turkish Proverbs - Select English/Turkish Proverbs
Islamic Proverbs in World Languages

English/American Proverbs (Equivalents/Similars)

A sound mind in a sound body. * A full stomach does not believe in hunger. * A merry heart makes a long life. * All work and no play makes Jack a dull boy. * An apple a day keeps the doctor away. * Dry feet, warm head, bring safe to bed. * Every one knows best where the shoe pinches. * Everything can be justified until it happens to you. * Feed a cold, (and) starve a fever. * Health is better than wealth. * Health is wealth. * Like cures like. * Never approach a bull from the front, never approach a horse from the rear and never approach a fool from any direction. * Only the wearer knows where the shoe pinches. * The cure is worse than the disease (/evil). * The head and feet keep warm, the rest will take no harm. * Without sleep, no health. * You never know what you’ve got till it’s gone.

Chinese Proverbs (Equivalents/Similars) with Pinyin

* 病来如山倒,病去如抽丝. (Bìng lái rú shān dǎo, bìng qù rú chōu sī.) * 健全的精神寓于健康的身体. (Jiànquán dí jīngshen yù yú jiànkāng dí shēntǐ.) * 孟母三迁. (Mèng mǔ sān qiān.) * 日有所思,夜有所梦. (Rì yǒu suǒ sī, yè yǒu suǒ mèng.) * 夏虫疑冰. (Xià chóng yí bīng.) * 心静自然凉. (Xīn jìng zìrán liáng.) * 只会用功不玩耍,聪明孩子也变傻. (Zhǐ kuài yònggōng bù wánshuǎ, cōngming háizi yě biàn shǎ.)

Turkish Proverbs (Equivalents/Similars)

* Ayağını sıcak tut başını serin, gönlünü ferah tut düşünme derin. * Hasta olmayan sağlığın kadrini bilmez. * Her şeyin başı sağlık. * Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. * Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.

Other Proverbs

(c) www.seckinnet.com

Chinese-Chinese / English-American / Turkish Proverbs

只要目的正当,可以不择手段. (Zhǐyào mùdì zhèngdàng, kěyǐ bùzéshǒuduàn.)

Chinese Proverbs (Equivalents/Similars) with Pinyin

只要目的正当,可以不择手段. (Zhǐyào mùdì zhèngdàng, kěyǐ bùzéshǒuduàn.) * 大难不死,必有后福. (Dà'nàn bù sǐ, bì yǒu hòu fú.) * 皆大欢喜. (Jiē dà huānxǐ.) * 皆大歡喜. (Jiē dà huānxǐ.) * 结局好,样样好. (Jiéjí hǎo, yàngyàng hǎo.) * 結局好,樣樣好. (Jiéjí hǎo, yàngyàng hǎo.) * 三十年河东,三十年河西. (Sān shí nián hé dōng, sān shí nián hé xī.) * 十年河东,十年河西. (Shí nián hé dōng, shí nián hé xī.) * 瑕瑜互见. (Xiá yú hù jiàn.) * 只要目的正當,可以不擇手段. (Zhǐyào mùdì zhèngdàng, kěyǐ bùzéshǒuduàn.)

English/American Proverbs (Equivalents/Similars)

* All’s well that ends well. * Cry first, laugh later. * He laughs best who laughs last. * He who laughs last laughs longest (/best/loudest). * Look to mark the end. * The ends justify the means.

Turkish Proverbs (Equivalents/Similars)

* Belaya sabreden ecrini alır. * Bir şeyin önüne bakma, sonuna bak. * Evvel zahmet çeken sonra rahat eder. * Her ağlamanın bir gülmesi, her yokuşun bir inişi vardır. * Her aydınlığın bir karanlığı var, her karanlığın bir aydınlığı var. * Sabır acıdır ama meyvesi tatlıdır. * Sabreyle işine, hayır gelsin başına. * Sabrın sonu selamettir. * Son gülen iyi güler.

Other Proverbs

You can buy these proverbs ebooks, only 2.99 $:
Select English/American Proverbs - Select English/Chinese Proverbs
Select English/Chinese/Turkish Proverbs - Select English/Turkish Proverbs
Islamic Proverbs in World Languages

Ads