Proverbs Ebooks

Select English/American Proverbs

Select English/Chinese Proverbs

Select English/Chinese/Turkish Proverbs

Select English/Turkish Proverbs

Islamic Proverbs in World Languages

Links

Wikipedia, Wikiquote,
Wiktionary


Proverbs of The Day / Quotes of The Day

All cats love fish but hate to get their paws wet.

You can buy these proverbs ebooks, only 2.99 $:
Select English/American Proverbs - Select English/Chinese Proverbs
Select English/Chinese/Turkish Proverbs - Select English/Turkish Proverbs
Islamic Proverbs in World Languages

English/American Proverbs (Equivalents/Similars)

All cats love fish but hate to get their paws wet. * A penny saved is a penny earned (/gained). * Bitter pills may have blessed effects. * Every rose has its thorn. * He that would have eggs must endure the cackling of hens. * If you can’t stand (/take) the heat, get out of the kitchen. * No gain without pain. * No pain(s), no gain(s). * There is no rose without a thorn. * Truth and roses have thorns about them. * We must take the bad with the good. * We must take the bitter with the sweet. * You cannot bake bread without flour. * You cannot have your cake and eat it (too). * You cannot make an omelette without breaking eggs. * You cannot win them all. * You’ve got to crack a few eggs to make an omelette.

Chinese Proverbs (Equivalents/Similars) with Pinyin

* 不破不立. (Bù pò bù lì.) * 不入虎穴,焉得虎子. (Bú rù hǔ xué, yān dé hǔzǐ.) * 苦口良药. (Kǔ kǒu liáng yào.) * 良药苦口. (Liáng yào kǔ kǒu.) * 没有不带刺的玫瑰. (Méiyǒu bùdài cì dí méiguī.) * 天下沒有白吃的午餐. (Tiānxià méiyǒu báichī dí wǔcān.) * 有得必有失. (Yǒu děi bì yǒushī.) * 有失才有得. (Yǒushī cái yǒu děi.) * 又要马儿跑,又要马儿不吃草. (Yòu yào mǎr pǎo, yòu yào mǎr bù chī cǎo.) * 又要馬兒好跑,又要馬兒不吃草. (Yòu yào mǎr pǎo, yòu yào mǎr bù chī cǎo.) * 鱼与熊掌不可兼得. (Yú yǔ xióng zhǎng bù kě jiān dé.) * 魚與熊掌不可兼得. (Yú yǔ xióng zhǎng bù kě jiān dé.) * 真相和玫瑰,身旁都有刺. (Zhēnxiàng huò méiguī, shēn páng dū yǒu cì.) * 忠言逆耳利于行. (Zhōng yán nìěr lìyú háng.)

Turkish Proverbs (Equivalents/Similars)

* Gülü seven dikenine katlanır. * Hamama giren terler. * Yağına kıyamayan böreğini kuru yer.

Other Proverbs

(c) www.seckinnet.com

Chinese-Chinese / English-American / Turkish Proverbs

瘦死的骆驼比马大. (Shòusǐ-de luòtuo bǐ mǎ dà.)

Chinese Proverbs (Equivalents/Similars) with Pinyin

瘦死的骆驼比马大. (Shòusǐ-de luòtuo bǐ mǎ dà.) * 吃一堑长一智. (Jí yī qiàn cháng yī zhì.) * 大难不死,必有后福. (Dà'nàn bù sǐ, bì yǒu hòu fú.) * 好事多磨. (Hǎo shì duō mò.) * 经一事,长一智. (Jīng yī shì, cháng yī zhì.) * 塞翁失马,焉知非福. (Sài wēng shī mǎ, yān zhī fēi fú.) * 塞翁失馬,焉知非福. (Sài wēng shī mǎ, yān zhī fēi fú.) * 三十年河东,三十年河西. (Sān shí nián hé dōng, sān shí nián hé xī.) * 失之东隅,收之桑榆. (Shī zhī dōngyú, shōu zhī sāngyú.) * 十年河东,十年河西. (Shí nián hé dōng, shí nián hé xī.) * 事出有因. (Shì chū yǒu yīn.) * 瘦死的駱駝比馬大. (Shòusǐ-de luòtuo bǐ mǎ dà.)

English/American Proverbs (Equivalents/Similars)

* April showers bring (/forth) May flowers. * Every cloud has a silver lining. * In the middle of difficulty lies opportunity. * It’s a blessing in disguise. * Winning is earning. Losing is learning.

Turkish Proverbs (Equivalents/Similars)

* Bir musibet (/felaket) bin nasihatten yeğdir (/evladır). * Emeksiz yemek olmaz. * Evvel zahmet çeken sonra rahat eder. * Her ağlamanın bir gülmesi, her yokuşun bir inişi vardır. * Her aydınlığın bir karanlığı var, her karanlığın bir aydınlığı var. * Her işte bir hayır vardır. * Her şeyin bir zamanı (/vakti) vardır. * Her zarar bir kâr öğretir. * Her ziyan bir öğüttür. * Sabah ola hayır ola. * Sebepsiz kuş bile uçmaz. * Zahmetsiz lokma olmaz.

Other Proverbs

You can buy these proverbs ebooks, only 2.99 $:
Select English/American Proverbs - Select English/Chinese Proverbs
Select English/Chinese/Turkish Proverbs - Select English/Turkish Proverbs
Islamic Proverbs in World Languages

Ads