Proverbs Ebooks

Select English/American Proverbs

Select English/Chinese Proverbs

Select English/Chinese/Turkish Proverbs

Select English/Turkish Proverbs

Islamic Proverbs in World Languages

Links

Wikipedia, Wikiquote,
Wiktionary


Proverbs of The Day / Quotes of The Day

A father’s goodness is higher than the mountains, a mother’s goodness is deeper than the sea.

You can buy these proverbs ebooks, only 2.99 $:
Select English/American Proverbs - Select English/Chinese Proverbs
Select English/Chinese/Turkish Proverbs - Select English/Turkish Proverbs
Islamic Proverbs in World Languages

English/American Proverbs (Equivalents/Similars)

A father’s goodness is higher than the mountains, a mother’s goodness is deeper than the sea. *

Chinese Proverbs (Equivalents/Similars) with Pinyin

* 孟母三迁. (Mèng mǔ sān qiān.) * 在家靠父母,出外靠朋友. (Zài jiā kào fùmǔ, chū wài kào péngyǒu.)

Turkish Proverbs (Equivalents/Similars)

* Ana baba hakkı ödenmez. * Ana hakkı ödenmez.

Other Proverbs

(c) www.seckinnet.com

Chinese-Chinese / English-American / Turkish Proverbs

宁为玉碎,不为瓦全. (Níng wèi yù suì, bù wèi wǎ quán.)

Chinese Proverbs (Equivalents/Similars) with Pinyin

宁为玉碎,不为瓦全. (Níng wèi yù suì, bù wèi wǎ quán.) * 迟到总比不到好. (Chídào zǒng bǐ bù dào hǎo.) * 遲到總比不到好. (Chídào zǒng bǐ bù dào hǎo.) * 今日事,今日毕. (Jīnrì shì, jīnrì bì.) * 聊胜于无. (Liáo shèng yú wú.) * 人比人,气死人. (Rén bǐ rén, qì sǐ rén.) * 瑕不掩瑜. (Xiá bù yǎn yú.) * 一鸟在手胜于十鸟在林. (Yī niăo zài shŏu shèng yú shí niăo zài lín.) * 一鳥在手勝於十鳥在林. (Yī niăo zài shŏu shèng yú shí niăo zài lín.)

English/American Proverbs (Equivalents/Similars)

* A bird in the hand is worth two in the bush. * A near neighbour is better than a far-dwelling kinsman. * Better is a neighbour that is near than a brother far off. * Better late than never. * Dry bread at home is better than meat abroad. * That thing which is rare is dear. * The sun is never the worse for shining on a dunghill.

Turkish Proverbs (Equivalents/Similars)

* Altın yere düşmekle paslanmaz (/pis olmaz). * Altının kıymeti azlığındadır. * Bugünkü tavuk yarınki kazdan iyidir. * Geç olması hiç olmamasından iyidir. * Geç olsun da güç olmasın. * Hayırlı komşu (/dost) hayırsız akrabadan (/hısımdan) iyidir (/yeğdir). * Kendinden aşağı bak da haline şükret. * Sadık dost akrabadan yeğdir. * Yakın (/Hayırlı) komşu (/dost) hayırsız akrabadan (/hısımdan) yeğdir (/iyidir).

Other Proverbs

You can buy these proverbs ebooks, only 2.99 $:
Select English/American Proverbs - Select English/Chinese Proverbs
Select English/Chinese/Turkish Proverbs - Select English/Turkish Proverbs
Islamic Proverbs in World Languages

Ads