Proverbs Ebooks

Select English/American Proverbs

Select English/Chinese Proverbs

Select English/Chinese/Turkish Proverbs

Select English/Turkish Proverbs

Islamic Proverbs in World Languages

Links

Wikipedia, Wikiquote,
Wiktionary


Proverbs of The Day / Quotes of The Day

One rotten apple will spoil the whole barrel.

You can buy these proverbs ebooks, only 2.99 $:
Select English/American Proverbs - Select English/Chinese Proverbs
Select English/Chinese/Turkish Proverbs - Select English/Turkish Proverbs
Islamic Proverbs in World Languages

English/American Proverbs (Equivalents/Similars)

One rotten apple will spoil the whole barrel. * A coward dies a thousand times before his death. * A great lie may be widely accepted before the truth comes to light. * A little poison makes much sweet bitter. * Cowards die many times, but a brave man only dies once. * One bad apple can spoil the whole barrel. * Over a small spark a great fire. * Rotten apple spoils the barrel. * The pain of the little finger is felt by the entire body. * The rotten apple injures its neighbours.

Chinese Proverbs (Equivalents/Similars) with Pinyin

* 道高一尺,魔高一丈. (Dào gāo yī chǐ, mó gāo yī zhàng.) * 劣币驱逐良币. (Liè bì qūzhú liáng bì.) * 劣幣驅逐良幣. (Liè bì qūzhú liáng bì.) * 勿以恶小而为之. (Wù yǐ è xiǎo ér wéi zhī.) * 一粒老鼠屎,坏了一锅粥. (Yī lì lǎoshǔshǐ, huài le yī guō zhōu.)

Turkish Proverbs (Equivalents/Similars)

* Az ateş çok odunu yakar. * Bir baş soğan bir kazanı kokutur. * Bir korkak (/kötü/münafık) bir orduyu bozar. * Bir kötünün bin iyiye zararı dokunur. * Bir kötünün yedi mahalleye zararı dokunur.

Other Proverbs

(c) www.seckinnet.com

Chinese-Chinese / English-American / Turkish Proverbs

瑕瑜互见. (Xiá yú hù jiàn.)

Chinese Proverbs (Equivalents/Similars) with Pinyin

瑕瑜互见. (Xiá yú hù jiàn.) * 大难不死,必有后福. (Dà'nàn bù sǐ, bì yǒu hòu fú.) * 皆大欢喜. (Jiē dà huānxǐ.) * 皆大歡喜. (Jiē dà huānxǐ.) * 结局好,样样好. (Jiéjí hǎo, yàngyàng hǎo.) * 結局好,樣樣好. (Jiéjí hǎo, yàngyàng hǎo.) * 人无千日好,花无百日红. (Rén wú qiān rì hǎo, huā wú bǎi rì hóng.) * 塞翁失马. (Sài wēng shī mǎ.) * 三十年河东,三十年河西. (Sān shí nián hé dōng, sān shí nián hé xī.) * 十年河东,十年河西. (Shí nián hé dōng, shí nián hé xī.) * 水能载舟,亦能覆舟. (Shuǐ néng zài zhōu, yì néng fù zhōu.) * 天有不测风云. (Tiān yǒu bùcè fēngyún.) * 雨过天晴. (Yǔ guò tiān qíng.) * 只要目的正当,可以不择手段. (Zhǐyào mùdì zhèngdàng, kěyǐ bùzéshǒuduàn.) * 只要目的正當,可以不擇手段. (Zhǐyào mùdì zhèngdàng, kěyǐ bùzéshǒuduàn.)

English/American Proverbs (Equivalents/Similars)

* After a storm comes a calm. * All things must pass. * Cry first, laugh later. * Every stick has two ends. * Every white has its black, and every sweet its sour. * This, too, shall pass.

Turkish Proverbs (Equivalents/Similars)

* Açılan solar, ağlayan güler. * Ağlatırsa Mevla’m yine güldürür. * Belaya sabreden ecrini alır. * Bir şeyin önüne bakma, sonuna bak. * Bu da geçer yahu. * Evvel zahmet çeken sonra rahat eder. * Gelen geçer, konan göçer. * Gün doğmadan neler doğar. * Hangi gün vardır akşam olmadık? * Her ağlamanın bir gülmesi, her yokuşun bir inişi vardır. * Her aydınlığın bir karanlığı var, her karanlığın bir aydınlığı var. * Sabah ola hayır ola. * Sabır acıdır ama meyvesi tatlıdır. * Sabreyle işine, hayır gelsin başına. * Sabrın sonu selamettir. * Son gülen iyi güler.

Other Proverbs

You can buy these proverbs ebooks, only 2.99 $:
Select English/American Proverbs - Select English/Chinese Proverbs
Select English/Chinese/Turkish Proverbs - Select English/Turkish Proverbs
Islamic Proverbs in World Languages

Ads