Proverbs Ebooks

Select English/American Proverbs

Select English/Chinese Proverbs

Select English/Chinese/Turkish Proverbs

Select English/Turkish Proverbs

Islamic Proverbs in World Languages

Links

Wikipedia, Wikiquote,
Wiktionary


Proverbs of The Day / Quotes of The Day

The wish is father to the thought.

You can buy these proverbs ebooks, only 2.99 $:
Select English/American Proverbs - Select English/Chinese Proverbs
Select English/Chinese/Turkish Proverbs - Select English/Turkish Proverbs
Islamic Proverbs in World Languages

English/American Proverbs (Equivalents/Similars)

The wish is father to the thought. * A desperate man will face any risk. * A drowning man will clutch at a straw. * Desperate diseases must have desperate cures (/remedies). * Desperate times call for (/require) desperate measures. * Hunger drives (/fetches) the wolf out of the woods (/forest). * Necessity is the mother of (all) invention (/innovation). * Necessity knows no law. * Needs must when the devil drives. * No gain without pain. * No pain(s), no gain(s). * Where there’s a will, there’s a way.

Chinese Proverbs (Equivalents/Similars) with Pinyin

* 病急乱投医. (Bìng jí luàn tóu yī.) * 饥不择食. (Jī bù zé shí.) * 饥馑荐臻. (Jījǐn jiàn zhēn.) * 飢不擇食. (Jī bù zé shí.) * 需要是发明之母. (Xūyào shì fāmíng zhī mǔ.) * 需要是發明之母. (Xūyào shì fāmíng zhī mǔ.) * 重症需下猛药. (Zhòngzhèng xū xià měng yào.) * 重症需下猛藥. (Zhòngzhèng xū xià měng yào.)

Turkish Proverbs (Equivalents/Similars)

* İhtiyaç insanın kamçısıdır. * Zaruret insana her şeyi yaptırır.

Other Proverbs

(c) www.seckinnet.com

Chinese-Chinese / English-American / Turkish Proverbs

真人不露相. (Zhēn rén bù lùxiàng.)

Chinese Proverbs (Equivalents/Similars) with Pinyin

真人不露相. (Zhēn rén bù lùxiàng.) * 爱才如命. (Ài cái rú mìng.) * 行动胜于空谈. (Xíngdòng shèngyú kōngtán.) * 行動勝於空談. (Xíngdòng shèngyú kōngtán.) * 行胜于言. (Háng shèng yú yán.) * 良禽择木. (Liáng qín zé mù.) * 人而无信,不知其可. (Rén ér wú xìn, bùzhī qí kě.) * 听其言观其行. (Tīng qí yán guān qí xíng.) * 万恶淫为首. (Wàn'è yín wéishǒu.) * 言行不一. (Yánxíng bùyī.) * 知耻近乎勇. (Zhī chǐ jìn hū yǒng.)

English/American Proverbs (Equivalents/Similars)

* Ability can take you to the top, but it takes character to keep you there. * Actions speak louder than words.

Turkish Proverbs (Equivalents/Similars)

* Adamın yüzü değil, özü güzel olsun. * Ayinesi (Aynası) iştir kişinin, lafa bakılmaz. * Hüner makbuldür ama muteber olan (hüsnü) edeptir. * İnsanın değeri cüssesi ile (/boyuyla posuyla) ölçülmez. * İş insanın (/adamın) aynasıdır. * Lafla (/Lakırdıyla) peynir gemisi yürümez. * Söylemesi kolay, (ama) yapması zor(dur). * Söz vermek kolay, iş onu tutmakta. * Varsa hünerin vardır baş üstünde yerin.

Other Proverbs

You can buy these proverbs ebooks, only 2.99 $:
Select English/American Proverbs - Select English/Chinese Proverbs
Select English/Chinese/Turkish Proverbs - Select English/Turkish Proverbs
Islamic Proverbs in World Languages

Ads