Proverbs Ebooks

Select English/American Proverbs

Select English/Chinese Proverbs

Select English/Chinese/Turkish Proverbs

Select English/Turkish Proverbs

Islamic Proverbs in World Languages

Links

Wikipedia, Wikiquote,
Wiktionary


Proverbs of The Day / Quotes of The Day

There but for the grace of God, go I.

You can buy these proverbs ebooks, only 2.99 $:
Select English/American Proverbs - Select English/Chinese Proverbs
Select English/Chinese/Turkish Proverbs - Select English/Turkish Proverbs
Islamic Proverbs in World Languages

English/American Proverbs (Equivalents/Similars)

There but for the grace of God, go I. * A bad settlement is better than a good lawsuit. * Better late than never. * Better to have one eye than be blind altogether. * Count your blessings. * Fifty percent of something is better than one hundred percent of nothing. * Half a loaf is better than no bread. * I complained I had no shoes until I met a man who had no feet. * Something is better than nothing. * The worst good day is always better than the best bad day.

Chinese Proverbs (Equivalents/Similars) with Pinyin

* 聊胜于无. (Liáo shèng yú wú.) * 人比人,气死人. (Rén bǐ rén, qì sǐ rén.)

Turkish Proverbs (Equivalents/Similars)

* Kendinden aşağı bak da haline şükret. * Şükür nimet arttırır.

Other Proverbs

(c) www.seckinnet.com

Chinese-Chinese / English-American / Turkish Proverbs

莫待无花空折枝. (Mò dài wú huā kōng zhé zhī.)

Chinese Proverbs (Equivalents/Similars) with Pinyin

莫待无花空折枝. (Mò dài wú huā kōng zhé zhī.) * 把握今朝. (Bǎ wò jīnzhāo.) * 备而不用. (Bèi ér bù yòng.) * 冰冻三尺,非一日之寒. (Bīngdòng sān chǐ, fēi yīrì zhī hán.) * 冰凍三尺,非一日之寒. (Bīngdòng sān chǐ, fēi yīrì zhī hán.) * 病从口入,祸从口出. (Bìng cóng kǒu rù, huò cóng kǒu chū.) * 沉默是金. (Chénmò shì jīn.) * 趁热打铁. (Chèn rè dǎ tiě.) * 打铁趁热. (Dǎ tiě chèn rè.) * 打鐵趁熱. (Dǎ tiě chèn rè.) * 大器晚成. (Dà qì wǎn chéng.) * 更待何时. (Gèng dài héshí.) * 光阴似箭. (Guāngyīn sì jiàn.) * 光陰似箭. (Guāngyīn sì jiàn.) * 孩子和傻子说的是真话. (Háizi huò shǎzi shuì dí shì zhēn huà.) * 好事多磨. (Hǎo shì duō mò.) * 花开堪折直须折. (Huā kāi kān zhé zhí xū zhé.) * 机不可失. (Jī bù kě shī.) * 机不可失. (Jī bùkě shī.) * 及时行乐. (Jíshí xínglè.) * 及時行樂. (Jíshí xínglè.) * 家丑不可外扬. (Jiāchǒu bùkě wài yáng.) * 今日事,今日毕. (Jīnrì shì, jīnrì bì.) * 流年似水. (Liú nián sì shuǐ.) * 罗马不是一日建成的. (Luómǎ bùshì yī rì jiànchéng de.) * 羅馬不是一日建成的. (Luómǎ bùshì yī rì jiànchéng de.) * 明枪易躲,暗箭难防. (Míngqiāng yì duǒ, ànjiàn nán fáng.) * 人言可畏. (Rén yán kě wèi.) * 三思而行. (Sān sī ér xíng.) * 时不可失. (Shí bùkě shī.) * 时不再来. (Shí bù zài lái.) * 时光飞逝. (Shíguāng fēishì.) * 时间就是金钱. (Shíjiān jiù shì jīnqián.) * 时势造英雄. (Shíshì zào yīngxióng.) * 時光飛逝. (Shíguāng fēishì.) * 時間就是金錢. (Shíjiān jiù shì jīnqián.) * 熟能生巧. (Shú néng shēng qiǎo.) * 水到渠成. (Shuǐ dào qú chéng.) * 天有不测风云. (Tiān yǒu bùcè fēngyún.) * 言多必失. (Yán duō bì shī.) * 夜长梦多. (Yè cháng mèng duō.) * 一寸光阴一寸金. (Yīcùn guāngyīn yīcùn jīn.) * 一寸光陰一寸金. (Yīcùn guāngyīn yīcùn jīn.) * 有志者事竟成. (Yǒu zhì zhě shì jìng chéng.) * 雨过天晴. (Yǔ guò tiān qíng.)

English/American Proverbs (Equivalents/Similars)

* Act today only, tomorrow is too late. * All things in time. * Carpe diem. * Do it now. * Don’t let procrastination eat your own clock. * Don’t put off until tomorrow what you can do today. * Everything in its own time. * Everything with time. * He (/One) who hesitates is lost. * Hesitation is a killer. * If you lose your time, you cannot get money or gain. * Live for today, for tomorrow never comes. * Never put off till (/until) tomorrow what you can do today. * No time like the present. * Procrastination is the thief of time. * There is a time to speak and a time to be silent. * There is no time like the present. * Time flies (when you’re having fun). * Timing is everything. * To everything there is a season. * Tomorrow is another day.

Turkish Proverbs (Equivalents/Similars)

* Ak akçe kara gün içindir. * Akıllı söylemeden düşünür, akılsız düşünmeden söyler. * Akşamın işini sabaha bırakma. * Az söyle öz söyle, iki dinle bir söyle. * Bugünkü (/Bugünün) işini yarına bırakma. * Bugünkü tavuk yarınki kazdan iyidir. * Çocukların yanında her şey söylenmez. * Demir tavında dövülür. * Dost acı söyler. * Dost dostun ayıbını yüzüne söyler. * Dostun sözü acıdır. * Eldeki fırsatı kaçırma, bir daha geçmez ele. * Erteye kalan arkaya kalır. * Fırsat her zaman ele geçmez. * Fırsatı kaçıran çok sayıklar. * Göz ile kulak iki, ağız tek; çok görüp çok dinleyip az söylemek gerek. * Gün doğmadan neler doğar. * Her ağlamanın bir gülmesi, her yokuşun bir inişi vardır. * Her aydınlığın bir karanlığı var, her karanlığın bir aydınlığı var. * Her bilinen söylenmez. * Her şeyin bir zamanı (/vakti) vardır. * Önce düşün sonra söyle. * Sabah ola hayır ola. * Sabreden derviş muradına ermiş. * Sakla samanı, gelir zamanı. * Sona kalan dona kalır. * Vakit nakittir. * Vakitsiz öten horozun başını keserler. * Vaktini gözeten emeline nail olur. * Yarına Allah kerim.

Other Proverbs

You can buy these proverbs ebooks, only 2.99 $:
Select English/American Proverbs - Select English/Chinese Proverbs
Select English/Chinese/Turkish Proverbs - Select English/Turkish Proverbs
Islamic Proverbs in World Languages

Ads