Proverbs Ebooks

Select English/American Proverbs

Select English/Chinese Proverbs

Select English/Chinese/Turkish Proverbs

Select English/Turkish Proverbs

Islamic Proverbs in World Languages

Links

Wikipedia, Wikiquote,
Wiktionary


Proverbs of The Day / Quotes of The Day

A word to the wise is enough (/sufficient).

You can buy these proverbs ebooks, only 2.99 $:
Select English/American Proverbs - Select English/Chinese Proverbs
Select English/Chinese/Turkish Proverbs - Select English/Turkish Proverbs
Islamic Proverbs in World Languages

English/American Proverbs (Equivalents/Similars)

A word to the wise is enough (/sufficient). * A nod is as good as a wink (to a blind horse). * A picture is worth a thousand words. * A picture paints a thousand words. * A slight hint is enough for the quick-witted, but no directions are enough for the dullard. * A word is enough to the wise.

Chinese Proverbs (Equivalents/Similars) with Pinyin

* 闻一知十. (Wén yī zhī shí.) * 燕雀安知鸿鹄志. (Yànquè ān zhī hónghú zhì.)

Turkish Proverbs (Equivalents/Similars)

* Adam olana bir söz yeter. * Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az. * Arif olan anlar. * Arife tarif gerekmez.

Other Proverbs

(c) www.seckinnet.com

Chinese-Chinese / English-American / Turkish Proverbs

天行健,君子以自强不息. (Tiān xíng jiàn, jūnzǐ yǐ zìqiángbùxí.)

Chinese Proverbs (Equivalents/Similars) with Pinyin

天行健,君子以自强不息. (Tiān xíng jiàn, jūnzǐ yǐ zìqiángbùxí.) * * 冰冻三尺,非一日之寒. (Bīngdòng sān chǐ, fēi yīrì zhī hán.) * 冰凍三尺,非一日之寒. (Bīngdòng sān chǐ, fēi yīrì zhī hán.) * 不经一事,不长一智. (Bùjīng yīshì, bù zhǎng yī zhì.) * 不破不立. (Bù pò bù lì.) * 不入虎穴,焉得虎子. (Bú rù hǔ xué, yān dé hǔzǐ.) * 初试不成功,努力勿懈怠. (Chū shì bùchénggōng, nǔlì wù xièdài.) * 大难不死,必有后福. (Dà'nàn bù sǐ, bì yǒu hòu fú.) * 读万卷书不如行万里路. (Dú wàn juǎn shū bùrú háng wànlǐ lù.) * 好事多磨. (Hǎo shì duō mò.) * 姜是老的辣. (Jiāng shì lǎo dí là.) * 经一事,长一智. (Jīng yī shì, cháng yī zhì.) * 苦口良药. (Kǔ kǒu liáng yào.) * 罗马不是一日建成的. (Luómǎ bùshì yī rì jiànchéng de.) * 羅馬不是一日建成的. (Luómǎ bùshì yī rì jiànchéng de.) * 前事不忘后事之师. (Qián shì bù wàng hòu shì zhī shī.) * 人定胜天. (Rén dìng shèng tiān.) * 如人饮水,冷暖自知. (Rú rén yǐn shuǐ, lěng nuǎn zì zhī.) * 山不转路转. (Shān bù zhuǎn lù zhuǎn.) * 失败是成功之母. (Shībài shì chénggōng zhī mǔ.) * 世上无难事,只怕有心人. (Shìshàng wú nán shì, zhǐ pà yǒuxīn rén.) * 事业在先,享受在后. (Shìyè zàixiān, xiǎngshòu zàihòu.) * 事業在先,享受在後. (Shìyè zàixiān, xiǎngshòu zàihòu.) * 事在人为. (Shì zài rén wéi.) * 书中自有黄金屋. (Shū zhōng zì yǒu huángjīn wū.) * 熟能生巧. (Shú néng shēng qiǎo.) * 天下沒有白吃的午餐. (Tiānxià méiyǒu báichī dí wǔcān.) * 铁杵成针. (Tiě chǔ chéng zhēn.) * 万无一失. (Wàn wú yī shī.) * 秀才不出门,能知天下事. (Xiùcái bù chūmén, néng zhī tiānxià shì.) * 要想富先修路. (Yào xiǎng fù xiān xiū lù.) * 一不做二不休. (Yī bù zuò èr bùxiū.) * 一分耕耘,一分收获. (Yī fēn gēngyún, yī fēn shōuhuò.) * 有得必有失. (Yǒu děi bì yǒushī.) * 有失才有得. (Yǒushī cái yǒu děi.) * 有志者事竟成. (Yǒu zhì zhě shì jìng chéng.) * 又要马儿跑,又要马儿不吃草. (Yòu yào mǎr pǎo, yòu yào mǎr bù chī cǎo.) * 又要馬兒好跑,又要馬兒不吃草. (Yòu yào mǎr pǎo, yòu yào mǎr bù chī cǎo.) * 鱼与熊掌不可兼得. (Yú yǔ xióng zhǎng bù kě jiān dé.) * 魚與熊掌不可兼得. (Yú yǔ xióng zhǎng bù kě jiān dé.) * 愚公移山. (Yú gōng yí shān.)

English/American Proverbs (Equivalents/Similars)

* As we will the end we must will the means. * Be not idle, and you shall not be longing. * Begin where you end. * Experience is the best teacher. * Fall down seven times, stand up eight. * Hard work never did anyone any harm. * If at first you don’t succeed; try, try again. * If you snooze you lose. * Labour as long lived, pray as ever dying. * Labour overcomes all things. * No gain without pain. * Our greatest glory is not in never falling but in rising every time we fall. * Perfect practice makes perfect. * Persistence becomes reality. * Practice doesn’t make a man perfect, but a perfect practice makes a man perfect. * Practice make man perfect. * Practice makes perfect (/permanent). * Quitters never win and winners never quit. * Repetition is the mother of memory. * Rome wasn’t built in a (/one) day. * Success grows out of struggles to overcome difficulties. * Try try but don’t cry. * Winners don’t quit, that’s why then win. * Winners never quit and quitters never win.

Turkish Proverbs (Equivalents/Similars)

* Adam yenilmekle marifetli olur, yanılmakla alim. * Allah gayret edenin yardımcısıdır (/yanındadır). * Allah gökten atıvermez, arayıp taramalı. * Azimle yüce dağlar devrilir. * Belaya sabreden ecrini alır. * Çalışan kazanır. * Çok yaşayan çok bilir (/görür). * Düştüğün yerden kalk. * Emeksiz yemek olmaz. * Evvel zahmet çeken sonra rahat eder. * Fakirlik ayıp değil, tembellik ayıp. * İhtiyaç insanın kamçısıdır. * İnsan yapa yapa ustalaşır. * İşsizlik fakirliğin anahtarıdır. * Murat insandan, takdir Allah’tan. * Nasıl yaşarsak öyle ölürüz. * Sabır acıdır ama meyvesi tatlıdır. * Sabreden derviş muradına ermiş. * Sabreden derviş, muradına ermiş. * Sabreyle işine, hayır gelsin başına. * Sabrın sonu selamettir. * Şaşmaz atıcı olmaz, yanılmaz bilge olmaz. * Tembel ceviz yemek ister, kırmaya üşenir. * Utananın (/Üşenenin) oğlu kızı olmamış. * Yağına kıyamayan böreğini kuru yer. * Yarın ölecekmiş gibi ibadet et, hiç ölmeyecekmiş gibi çalış. * Zahmetsiz lokma olmaz. * Zarardan korkan kâr etmez. * Zararını düşünen kâr etmez.

Other Proverbs

You can buy these proverbs ebooks, only 2.99 $:
Select English/American Proverbs - Select English/Chinese Proverbs
Select English/Chinese/Turkish Proverbs - Select English/Turkish Proverbs
Islamic Proverbs in World Languages

Ads