Proverbs Ebooks

Select English/American Proverbs

Select English/Chinese Proverbs

Select English/Chinese/Turkish Proverbs

Select English/Turkish Proverbs

Islamic Proverbs in World Languages

Links

Wikipedia, Wikiquote,
Wiktionary


Proverbs of The Day / Quotes of The Day

A great lie may be widely accepted before the truth comes to light.

You can buy these proverbs ebooks, only 2.99 $:
Select English/American Proverbs - Select English/Chinese Proverbs
Select English/Chinese/Turkish Proverbs - Select English/Turkish Proverbs
Islamic Proverbs in World Languages

English/American Proverbs (Equivalents/Similars)

A great lie may be widely accepted before the truth comes to light. * A coward dies a thousand times before his death. * A little poison makes much sweet bitter. * Cowards die many times, but a brave man only dies once. * One bad apple can spoil the whole barrel. * One rotten apple will spoil the whole barrel. * Over a small spark a great fire. * Rotten apple spoils the barrel. * The pain of the little finger is felt by the entire body. * The rotten apple injures its neighbours.

Chinese Proverbs (Equivalents/Similars) with Pinyin

* 道高一尺,魔高一丈. (Dào gāo yī chǐ, mó gāo yī zhàng.) * 劣币驱逐良币. (Liè bì qūzhú liáng bì.) * 劣幣驅逐良幣. (Liè bì qūzhú liáng bì.) * 勿以恶小而为之. (Wù yǐ è xiǎo ér wéi zhī.)

Turkish Proverbs (Equivalents/Similars)

* Az ateş çok odunu yakar. * Bir baş soğan bir kazanı kokutur. * Bir korkak (/kötü/münafık) bir orduyu bozar. * Bir kötünün bin iyiye zararı dokunur. * Bir kötünün yedi mahalleye zararı dokunur.

Other Proverbs

(c) www.seckinnet.com

Chinese-Chinese / English-American / Turkish Proverbs

惡人永無寧日. (Èrén yǒng wú níng rì.)

Chinese Proverbs (Equivalents/Similars) with Pinyin

惡人永無寧日. (Èrén yǒng wú níng rì.) * 不做亏心事,不怕鬼叫门. (Bù zuò kuī xīnshì, bùpà guǐ jiào mén.) * 多行不义必自毙. (Duō xíng bù yì bì zì bì.) * 恶人永无宁日. (Èrén yǒng wú níng rì.) * 恶有恶报. (È yǒu è bào.) * 害人之心不可有. (Hài rén zhī xīn bùkě yǒu.) * 善有善报,恶有恶报. (Shàn yǒu shànbào, è yǒu èbào.) * 善有善报. (Shàn yǒu shàn bào.) * 善有善報. (Shàn yǒu shàn bào.) * 无信不立. (Wú xìn bù lì.) * 勿以恶小而为之. (Wù yǐ è xiǎo ér wéi zhī.) * 做贼心虚. (Zuò zéi xīn xū.)

English/American Proverbs (Equivalents/Similars)

* A good conscience is a soft pillow. * A guilty conscience betrays itself. * A guilty conscience needs no accuser. * Cheats never prosper. * Guilty consciences make men cowards. * No rest for the wicked. * Sow the wind, reap the whirlwind. * There’s no peace for the wicked. * They that sow the wind shall reap the whirlwind. * Who sows the wind will reap the whirlwind.

Turkish Proverbs (Equivalents/Similars)

* Aldatayım diyen aldanır. * Haramın temeli (/binası/şifası) olmaz. * Herkes kabahatini bilir. * İyilik eden iyilik bulur(, kötülük eden kötülük bulur). * Kavgacı köpekte yara eksik olmaz. * Kötülük eken pişmanlık biçer. * Ne ekersen onu biçersin. * Rüzgar eken fırtına (/rüzgar) biçer. * Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.

Other Proverbs

You can buy these proverbs ebooks, only 2.99 $:
Select English/American Proverbs - Select English/Chinese Proverbs
Select English/Chinese/Turkish Proverbs - Select English/Turkish Proverbs
Islamic Proverbs in World Languages

Ads