Proverbs Ebooks

Select English/American Proverbs

Select English/Chinese Proverbs

Select English/Chinese/Turkish Proverbs

Select English/Turkish Proverbs

Islamic Proverbs in World Languages

Links

Wikipedia, Wikiquote,
Wiktionary


Proverbs of The Day / Quotes of The Day

Stupidity is doing the same thing over and over, (and) expecting different results.

You can buy these proverbs ebooks, only 2.99 $:
Select English/American Proverbs - Select English/Chinese Proverbs
Select English/Chinese/Turkish Proverbs - Select English/Turkish Proverbs
Islamic Proverbs in World Languages

English/American Proverbs (Equivalents/Similars)

Stupidity is doing the same thing over and over, (and) expecting different results. * A forgetful head makes a weary pair of heels. * A miss is as good as a mile. * An ounce of discretion is worth a pound of wit. * An ounce of prevention is worth a pound of cure. * Better safe (/sure) than sorry. * Brain is better than brawn. * Cross the stream where it is the shallowest. * Cut your coat according to your cloth. * Cut your coat to suit your cloth. * Discretion is the better part of valour. * Don’t be penny wise and pound foolish. * Don’t drive faster than your guardian angel can fly. * Don’t put all your eggs in one basket. * Don’t shut the barn door after the horse is gone. * Don’t shut the gate after the horse has bolted. * Doubt is the beginning, not the end, of wisdom. * Effort is important, but knowing where to make an effort makes all the difference. * Failing to plan is planning to fail. * Fire and water are good servants, but bad masters. * First think and then speak. * Forecast is better than handwork. * Goods made of straw should be kept away from the fire. * Hope for the best and prepare for the worst. * Insanity is doing the same thing over and over, (and) expecting different results. * It is best to be on the safe side. * It is no use locking the stable door after the horse has bolted. * It’s better to be safe than sorry. * It’s easy to be wise after the event. * Keep a thing seven years and you find a use for it. * Keep something for a rainy day. * Keep your powder dry. * Know when to spend and when to spare, and you need not be busy, you’ll never be bare. * Measure twice, (and) cut once. * Never approach a bull from the front, never approach a horse from the rear and never approach a fool from any direction. * Never cast a clout until May be out. * Only losers say: “Winning isn’t everything.” * Preparedness averts peril. * Prevention is better than cure. * Prior preparation prevents poor performance. * Slow but sure. * Speed is beginning may mean delay in ending. * The spouting whale is harpooned. * Thinking the worst always prepares you for the worst. * Trust in God and keep your powder dry. * Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare. * Zeal without knowledge is a runaway horse.

Chinese Proverbs (Equivalents/Similars) with Pinyin

* 人无远虑,必有近忧. (Rén wú yuǎnlǜ, bì yǒu jìn yōu.) * 以备不时之需. (Yǐ bèi bùshízhīxū.) * 有备无患. (Yǒu bèi wú huàn.) * 预防重于治疗. (Yùfáng zhòng yú zhìliáo.)

Turkish Proverbs (Equivalents/Similars)

* Düşüne düşüne görmeli işi, sonra pişman olmamalı kişi. * Kuru gayret, çarık eskitir. * Tedbirde kusur eden (/ettiğini düşünmez de) takdire bahane bulur.

Other Proverbs

(c) www.seckinnet.com

Chinese-Chinese / English-American / Turkish Proverbs

病从口入,祸从口出. (Bìng cóng kǒu rù, huò cóng kǒu chū.)

Chinese Proverbs (Equivalents/Similars) with Pinyin

病从口入,祸从口出. (Bìng cóng kǒu rù, huò cóng kǒu chū.) * 饱暖思淫欲. (Bǎo nuǎn sī yínyù.) * 笔胜于刀文比武强. (Bǐ shèng yú dāo wén bǐ wǔ qiáng.) * 不做亏心事,不怕鬼敲门. (Bù zuò kuī xīnshì, bùpà guǐ qiāo mén.) * 沉默是金. (Chénmò shì jīn.) * 顾客至上. (Gùkè zhìshàng.) * 孩子和傻子说的是真话. (Háizi huò shǎzi shuì dí shì zhēn huà.) * 害人之心不可有. (Hài rén zhī xīn bùkě yǒu.) * 花开堪折直须折. (Huā kāi kān zhé zhí xū zhé.) * 家丑不可外扬. (Jiāchǒu bùkě wài yáng.) * 君子一言,快马一鞭. (Jūnzǐ yī yán, kuài mǎ yī biān.) * 开弓没有回头箭. (Kāigōng méiyǒu huítóu jiàn.) * 利欲熏心. (Lìyù xūn xīn.) * 莫待无花空折枝. (Mò dài wú huā kōng zhé zhī.) * 人吃饭是为了活着,但活着不是为了吃饭. (Rén chīfàn shì wèile huózhe, dàn huózhe bùshì wèile chīfàn.) * 人多嘴杂. (Rén duō zuǐ zá.) * 人言可畏. (Rén yán kě wèi.) * 肉包子打狗. (Ròu bāozi dǎ gǒu.) * 三思而行. (Sān sī ér xíng.) * 善有善报,恶有恶报. (Shàn yǒu shànbào, è yǒu èbào.) * 善有善报. (Shàn yǒu shàn bào.) * 善有善報. (Shàn yǒu shàn bào.) * 水到渠成. (Shuǐ dào qú chéng.) * 勿以善小而不为. (Wù yǐ shàn xiǎo ér bù wéi.) * 言多必失. (Yán duō bì shī.) * 一日为师,终身为父. (Yī rì wéi shī, zhōngshēn wéi fù.) * 一言既出驷马难追. (Yī yán jì chū sì mǎ nán duī.) * 一言兴邦. (Yī yán xīng bāng.) * 以理服人. (Yǐ lǐ fù fù.) * 与人方便,自己方便. (Yǔ rén fāngbiàn, zìjǐ fāngbiàn.) * 知之为知之,不知为不知. (Zhī zhī wéi zhī zhī, bùzhī wéi bùzhī.)

English/American Proverbs (Equivalents/Similars)

* A bellyful is one of meat, drink, or sorrow. * A blow with a word strikes deeper than a blow with a sword. * A soft answer turneth away wrath. * A word spoken is past recalling. * Better say nothing than not to the purpose. * Don’t dig your grave with your own knife and fork. * Eat to live, (but do) not live to eat. * Eat when you’re hungry, and drink when you’re dry. * Fine words butter no parsnips. * Gluttony kills more than the sword. * Good talk saves the food. * If you don’t have anything nice to say, don’t say anything at all. * If you keep your mouth shut, you won’t put your foot in it. * Kindness in words creates confidence. Kindness in thinking creates profoundness. Kindness in giving creates love. * Least said, soonest mended. * Live not to eat, but eat to live. * Politeness cost nothing and gains everything. * Say something nice or say nothing at all. * Silence is golden. * The tongue is not steel, yet it cuts. * The tongue is the enemy of the neck. * There is a time to speak and a time to be silent. * Tongue breaks bone, and herself has none. * When the word is out, it belongs to another.

Turkish Proverbs (Equivalents/Similars)

* Açgözlülük her şeyi kaybettirir. * Açma sırrını dostuna, dostunun dostu vardır, o da söyler dostuna. * Açtırma kutuyu, söyletme kötüyü. * Ağızdan çıkan söz geri dönmez. * Akıllı söylemeden düşünür, akılsız düşünmeden söyler. * Atılan ok geri dönmez. * Az söyle öz söyle, iki dinle bir söyle. * Az tamah çok ziyan (/zarar) getirir. * Bol bol yiyen bel bel (/bön bön) bakar. * Çocukların yanında her şey söylenmez. * Dil kılıçtan keskindir. * Dil var bal getirir, dil var bela. * Dilin kemiği yok ama kemiği kırar. * Dost acı söyler. * Dost dostun ayıbını yüzüne söyler. * Dostun sözü acıdır. * Elinden gelmezse bari dilinden gelsin. * Göz ile kulak iki, ağız tek; çok görüp çok dinleyip az söylemek gerek. * Güler yüz, tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. * Güler yüzlü sirke satıcısı, ekşi yüzlü bal satıcısından çok kazanır. * Haddini bilmeyene bildirirler. * Her bilinen söylenmez. * Her şeyin bir zamanı (/vakti) vardır. * İstediğini söyleyen istemediğini işitir. * İyilik eden iyilik bulur(, kötülük eden kötülük bulur). * Kalem kılıçtan güçlüdür (/keskindir). * Keskin sirke küpüne (/kabına) zarar. * Madem paran yok, tatlı dilin de mi yok? * Nezaket para ile satılmaz. * Öfke ile kalkan zarar ile oturur. * Öfkede (/Öfkeli başta) akıl olmaz. * Önce düşün sonra söyle. * Sırrını açma dostuna(, dostunun dostu vardır), o da söyler dostuna. * Son pişmanlık fayda (/akça) etmez. * Söz gümüş ise sükut altındır. * Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. * Tatlı söz can azığı, kötü söz can kazığı. * Tokken (yemek) yiyen mezarını dişiyle kazar. * Yemek için yaşanmaz, yaşamak için yenir.

Other Proverbs

You can buy these proverbs ebooks, only 2.99 $:
Select English/American Proverbs - Select English/Chinese Proverbs
Select English/Chinese/Turkish Proverbs - Select English/Turkish Proverbs
Islamic Proverbs in World Languages

Ads