Proverbs Ebooks

Select English/American Proverbs

Select English/Chinese Proverbs

Select English/Chinese/Turkish Proverbs

Select English/Turkish Proverbs

Islamic Proverbs in World Languages

Links

Wikipedia, Wikiquote,
Wiktionary


Proverbs of The Day / Quotes of The Day

Prior preparation prevents poor performance.

You can buy these proverbs ebooks, only 2.99 $:
Select English/American Proverbs - Select English/Chinese Proverbs
Select English/Chinese/Turkish Proverbs - Select English/Turkish Proverbs
Islamic Proverbs in World Languages

English/American Proverbs (Equivalents/Similars)

Prior preparation prevents poor performance. * A forgetful head makes a weary pair of heels. * A miss is as good as a mile. * An ounce of discretion is worth a pound of wit. * An ounce of prevention is worth a pound of cure. * Better safe (/sure) than sorry. * Brain is better than brawn. * Cross the stream where it is the shallowest. * Cut your coat according to your cloth. * Cut your coat to suit your cloth. * Discretion is the better part of valour. * Don’t be penny wise and pound foolish. * Don’t drive faster than your guardian angel can fly. * Don’t put all your eggs in one basket. * Don’t shut the barn door after the horse is gone. * Don’t shut the gate after the horse has bolted. * Doubt is the beginning, not the end, of wisdom. * Effort is important, but knowing where to make an effort makes all the difference. * Failing to plan is planning to fail. * Fire and water are good servants, but bad masters. * First think and then speak. * Forecast is better than handwork. * Goods made of straw should be kept away from the fire. * Hope for the best and prepare for the worst. * Insanity is doing the same thing over and over, (and) expecting different results. * It is best to be on the safe side. * It is no use locking the stable door after the horse has bolted. * It’s better to be safe than sorry. * It’s easy to be wise after the event. * Keep a thing seven years and you find a use for it. * Keep something for a rainy day. * Keep your powder dry. * Know when to spend and when to spare, and you need not be busy, you’ll never be bare. * Measure twice, (and) cut once. * Never approach a bull from the front, never approach a horse from the rear and never approach a fool from any direction. * Never cast a clout until May be out. * Only losers say: “Winning isn’t everything.” * Preparedness averts peril. * Prevention is better than cure. * Slow but sure. * Speed is beginning may mean delay in ending. * Stupidity is doing the same thing over and over, (and) expecting different results. * The spouting whale is harpooned. * Thinking the worst always prepares you for the worst. * Trust in God and keep your powder dry. * Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare. * Zeal without knowledge is a runaway horse.

Chinese Proverbs (Equivalents/Similars) with Pinyin

* 兵来将挡,水来土掩. (Bīng lái jiàng dǎng, shuǐ lái tǔ yǎn.) * 朝闻道,夕死可矣. (Zhāo wén dào, xì sǐ kě yǐ.) * 人无远虑,必有近忧. (Rén wú yuǎnlǜ, bì yǒu jìn yōu.) * 未雨绸缪. (Wèi yǔ chóu móu.) * 扬汤止沸,不如去薪. (Yáng tāng zhǐ fèi, bùrú qù xīn.) * 以备不时之需. (Yǐ bèi bùshízhīxū.) * 有备无患. (Yǒu bèi wú huàn.) * 预防重于治疗. (Yùfáng zhòng yú zhìliáo.) * 斩草不除根,春风吹又生. (Zhǎn cǎo bù chúgēn, chūnfēng chuī yòu shēng.)

Turkish Proverbs (Equivalents/Similars)

* Düşüne düşüne görmeli işi, sonra pişman olmamalı kişi. * Tedbirde kusur eden (/ettiğini düşünmez de) takdire bahane bulur.

Other Proverbs

(c) www.seckinnet.com

Chinese-Chinese / English-American / Turkish Proverbs

种瓜得瓜,种豆得豆. (Zhòng guā dé guā, zhòng dòu dé dòu.)

Chinese Proverbs (Equivalents/Similars) with Pinyin

种瓜得瓜,种豆得豆. (Zhòng guā dé guā, zhòng dòu dé dòu.) * 多行不义必自毙. (Duō xíng bù yì bì zì bì.) * 法网恢恢,疏而不漏. (Fǎ wǎng huīhuī, shū ér bú lòu.) * 自食其果. (Zì shí qí guǒ.) * 自作自受. (Zì zuò zì shòu.)

English/American Proverbs (Equivalents/Similars)

* As a man makes his bed so must he lie. * As you make your bed, so you must lie in it. * You made your bed, now sleep (/lie) in it. * You make (/made) the bed you lie in.

Turkish Proverbs (Equivalents/Similars)

* Edene ederler. * Etme bulma dünyası. * Kazma elin kuyusunu, kazarlar kuyunu. * Kazma kuyuyu, kendin düşersin. * Kendi düşen ağlamaz. * Kişi ettiğini bulur. * Kötülük eken pişmanlık biçer. * Ne ekersen onu biçersin.

Other Proverbs

You can buy these proverbs ebooks, only 2.99 $:
Select English/American Proverbs - Select English/Chinese Proverbs
Select English/Chinese/Turkish Proverbs - Select English/Turkish Proverbs
Islamic Proverbs in World Languages

Ads