Proverbs Ebooks

Select English/American Proverbs

Select English/Chinese Proverbs

Select English/Chinese/Turkish Proverbs

Select English/Turkish Proverbs

Islamic Proverbs in World Languages

Links

Wikipedia, Wikiquote,
Wiktionary


Proverbs of The Day / Quotes of The Day

A forgetful head makes a weary pair of heels.

You can buy these proverbs ebooks, only 2.99 $:
Select English/American Proverbs - Select English/Chinese Proverbs
Select English/Chinese/Turkish Proverbs - Select English/Turkish Proverbs
Islamic Proverbs in World Languages

English/American Proverbs (Equivalents/Similars)

A forgetful head makes a weary pair of heels. * A miss is as good as a mile. * An ounce of discretion is worth a pound of wit. * An ounce of prevention is worth a pound of cure. * Better safe (/sure) than sorry. * Brain is better than brawn. * Cross the stream where it is the shallowest. * Cut your coat according to your cloth. * Cut your coat to suit your cloth. * Discretion is the better part of valour. * Don’t be penny wise and pound foolish. * Don’t drive faster than your guardian angel can fly. * Don’t put all your eggs in one basket. * Don’t shut the barn door after the horse is gone. * Don’t shut the gate after the horse has bolted. * Doubt is the beginning, not the end, of wisdom. * Effort is important, but knowing where to make an effort makes all the difference. * Failing to plan is planning to fail. * Fire and water are good servants, but bad masters. * First think and then speak. * Forecast is better than handwork. * Goods made of straw should be kept away from the fire. * Hope for the best and prepare for the worst. * Insanity is doing the same thing over and over, (and) expecting different results. * It is best to be on the safe side. * It is no use locking the stable door after the horse has bolted. * It’s better to be safe than sorry. * It’s easy to be wise after the event. * Keep a thing seven years and you find a use for it. * Keep something for a rainy day. * Keep your powder dry. * Know when to spend and when to spare, and you need not be busy, you’ll never be bare. * Measure twice, (and) cut once. * Never approach a bull from the front, never approach a horse from the rear and never approach a fool from any direction. * Never cast a clout until May be out. * Only losers say: “Winning isn’t everything.” * Preparedness averts peril. * Prevention is better than cure. * Prior preparation prevents poor performance. * Slow but sure. * Speed is beginning may mean delay in ending. * Stupidity is doing the same thing over and over, (and) expecting different results. * The spouting whale is harpooned. * The start of a journey should never be mistaken for success. * Thinking the worst always prepares you for the worst. * Trust in God and keep your powder dry. * Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare. * Willful waste makes woeful want. * You snooze you lose. * Zeal without knowledge is a runaway horse.

Chinese Proverbs (Equivalents/Similars) with Pinyin

* 兵来将挡,水来土掩. (Bīng lái jiàng dǎng, shuǐ lái tǔ yǎn.) * 朝闻道,夕死可矣. (Zhāo wén dào, xì sǐ kě yǐ.) * 纲举目张. (Gāng jǔ mù zhāng.) * 上梁不正下梁歪. (Shàng liáng bùzhèng xià liáng wāi.)

Turkish Proverbs (Equivalents/Similars)

* Akılsız başın cezasını ayak(lar) çeker. * Bir işe başlamadan sonunu düşün. * Düşüne düşüne görmeli işi, sonra pişman olmamalı kişi. * Kuru gayret, çarık eskitir. * Tedbirde kusur eden (/ettiğini düşünmez de) takdire bahane bulur.

Other Proverbs

(c) www.seckinnet.com

Chinese-Chinese / English-American / Turkish Proverbs

朝闻道,夕死可矣. (Zhāo wén dào, xì sǐ kě yǐ.)

Chinese Proverbs (Equivalents/Similars) with Pinyin

朝闻道,夕死可矣. (Zhāo wén dào, xì sǐ kě yǐ.) * 笨蛋难聚财. (Bèndàn nán jù cái.) * 兵来将挡,水来土掩. (Bīng lái jiàng dǎng, shuǐ lái tǔ yǎn.) * 防患未然. (Fáng huàn wèi rán.) * 防微杜渐. (Fáng wēi dù jiàn.) * 防微杜漸. (Fáng wēi dù jiàn.) 人无远虑,必有近忧. (Rén wú yuǎnlǜ, bì yǒu jìn yōu.) * 纲举目张. (Gāng jǔ mù zhāng.) * 好汉不吃眼前亏. (Hǎohàn bù chī yǎnqián kuī.) * 节约等于收入. (Jiéyuē děngyú shōurù.) * 量入为出. (Liàng rù wéi chū.) * 人无远虑,必有近忧. (Rén wú yuǎnlǜ, bì yǒu jìn yōu.) * 日有所思,夜有所梦. (Rì yǒu suǒ sī, yè yǒu suǒ mèng.) * 三思而行. (Sān sī ér xíng.) * 傻瓜不存财. (Shǎguā bù cún cái.) * 傻瓜存不住钱. (Shǎguā cún bùzhù qián.) * 傻瓜花钱快. (Shǎguā huāqián kuài.) * 上梁不正下梁歪. (Shàng liáng bùzhèng xià liáng wāi.) * 书到用时方恨少. (Shū dào yòng shí fāng hèn shǎo.) * 未雨绸缪. (Wèi yǔ chóu móu.) * 扬汤止沸,不如去薪. (Yáng tāng zhǐ fèi, bùrú qù xīn.) * 一言既出驷马难追. (Yī yán jì chū sì mǎ nán duī.) * 以备不时之需. (Yǐ bèi bùshízhīxū.) * 有备无患. (Yǒu bèi wú huàn.) * 预防重于治疗. (Yùfáng zhòng yú zhìliáo.) * 斩草不除根,春风吹又生. (Zhǎn cǎo bù chúgēn, chūnfēng chuī yòu shēng.)

English/American Proverbs (Equivalents/Similars)

* A forgetful head makes a weary pair of heels. * An ounce of discretion is worth a pound of wit. * An ounce of prevention is worth a pound of cure. * Cut your coat according to your cloth. * Cut your coat to suit your cloth. * Don’t be penny wise and pound foolish. * Doubt is the beginning, not the end, of wisdom. * Failing to plan is planning to fail. * Forecast is better than handwork. * It’s easy to be wise after the event. * Know when to spend and when to spare, and you need not be busy, you’ll never be bare. * Measure twice, (and) cut once. * Prevention is better than cure. * Prior preparation prevents poor performance. * Spend according to your income. * The fastest way to make money is to stop losing it. * Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare. * Zeal without knowledge is a runaway horse.

Turkish Proverbs (Equivalents/Similars)

* Akıllı söylemeden düşünür, akılsız düşünmeden söyler. * Akılsız başın cezasını ayak(lar) çeker. * Ayağını yorganına göre uzat. * Bir işe başlamadan sonunu düşün. * Düşüne düşüne görmeli işi, sonra pişman olmamalı kişi. * Gideri gelirine denk olanın parası tükenmez. * Harcanacak yer var, kısılacak yer var. * İğnenin ucunu düğümle, sonra pişman olursun. * İsrafın sonu dilenciliktir. * Kuru gayret, çarık eskitir. * Lafla (/Lakırdıyla) peynir gemisi yürümez. * Önce düşün sonra söyle. * Önce keseye danış, sonra pazarlığa giriş. * Sakla samanı, gelir zamanı. * Tedbirde kusur eden (/ettiğini düşünmez de) takdire bahane bulur.

Other Proverbs

You can buy these proverbs ebooks, only 2.99 $:
Select English/American Proverbs - Select English/Chinese Proverbs
Select English/Chinese/Turkish Proverbs - Select English/Turkish Proverbs
Islamic Proverbs in World Languages

Ads