Proverbs Ebooks

Select English/American Proverbs

Select English/Chinese Proverbs

Select English/Chinese/Turkish Proverbs

Select English/Turkish Proverbs

Islamic Proverbs in World Languages

Links

Wikipedia, Wikiquote,
Wiktionary


Proverbs of The Day / Quotes of The Day

He that lives too fast, goes to his grave too soon.

You can buy these proverbs ebooks, only 2.99 $:
Select English/American Proverbs - Select English/Chinese Proverbs
Select English/Chinese/Turkish Proverbs - Select English/Turkish Proverbs
Islamic Proverbs in World Languages

English/American Proverbs (Equivalents/Similars)

He that lives too fast, goes to his grave too soon. * Better safe (/sure) than sorry. * Easy come, easy go. * Great haste makes great waste. * Haste makes waste. * Hasty climbers have sudden falls. * More haste less speed. * Quickly come, quickly go. * Speed is beginning may mean delay in ending.

Chinese Proverbs (Equivalents/Similars) with Pinyin

* 跛鳖千里. (Bǒ biē qiānlǐ.) * 大起者有大落. (Dài qǐ zhě yǒu dài luò.) * 欲速则不达. (Yùsù zé bùdá.) * 欲速則不達. (Yùsù zé bùdá.)

Turkish Proverbs (Equivalents/Similars)

* Acele bir ağaçtır, meyvesi pişmanlıktır. * Acele giden ecele gider. * Çabuk parlayan çabuk söner.

Other Proverbs

(c) www.seckinnet.com

Chinese-Chinese / English-American / Turkish Proverbs

羅馬不是一日建成的. (Luómǎ bùshì yī rì jiànchéng de.)

Chinese Proverbs (Equivalents/Similars) with Pinyin

羅馬不是一日建成的. (Luómǎ bùshì yī rì jiànchéng de.) * 冰冻三尺,非一日之寒. (Bīngdòng sān chǐ, fēi yīrì zhī hán.) * 冰凍三尺,非一日之寒. (Bīngdòng sān chǐ, fēi yīrì zhī hán.) * 不经一事,不长一智. (Bùjīng yīshì, bù zhǎng yī zhì.) * 初试不成功,努力勿懈怠. (Chū shì bùchénggōng, nǔlì wù xièdài.) * 大难不死,必有后福. (Dà'nàn bù sǐ, bì yǒu hòu fú.) * 大器晚成. (Dà qì wǎn chéng.) * 更待何时. (Gèng dài héshí.) * 好事多磨. (Hǎo shì duō mò.) * 花开堪折直须折. (Huā kāi kān zhé zhí xū zhé.) * 苦口良药. (Kǔ kǒu liáng yào.) * 良药苦口. (Liáng yào kǔ kǒu.) * 罗马不是一日建成的. (Luómǎ bùshì yī rì jiànchéng de.) * 明枪易躲,暗箭难防. (Míngqiāng yì duǒ, ànjiàn nán fáng.) * 莫待无花空折枝. (Mò dài wú huā kōng zhé zhī.) * 人定胜天. (Rén dìng shèng tiān.) * 时势造英雄. (Shíshì zào yīngxióng.) * 世上无难事,只怕有心人. (Shìshàng wú nán shì, zhǐ pà yǒuxīn rén.) * 事业在先,享受在后. (Shìyè zàixiān, xiǎngshòu zàihòu.) * 事業在先,享受在後. (Shìyè zàixiān, xiǎngshòu zàihòu.) * 事在人为. (Shì zài rén wéi.) * 书中自有黄金屋. (Shū zhōng zì yǒu huángjīn wū.) * 熟能生巧. (Shú néng shēng qiǎo.) * 水到渠成. (Shuǐ dào qú chéng.) * 天行健,君子以自强不息. (Tiān xíng jiàn, jūnzǐ yǐ zìqiángbùxí.) * 铁杵成针. (Tiě chǔ chéng zhēn.) * 夜长梦多. (Yè cháng mèng duō.) * 一不做二不休. (Yī bù zuò èr bùxiū.) * 有志者事竟成. (Yǒu zhì zhě shì jìng chéng.) * 愚公移山. (Yú gōng yí shān.) * 忠言逆耳利于行. (Zhōng yán nìěr lìyú háng.)

English/American Proverbs (Equivalents/Similars)

* All good things come to he who waits. * All things come to those who wait. * All things in time. * Good things are worth waiting for. * Good things come to those who wait. * Patience is a flower that grows not in everyone’s garden. * Patience is bitter, its fruit is sweet. * Patient men win the day. * Persistence becomes reality. * Quitters never win and winners never quit. * Rome wasn’t built in a (/one) day. * Success grows out of struggles to overcome difficulties. * Winners don’t quit, that’s why then win. * Winners never quit and quitters never win.

Turkish Proverbs (Equivalents/Similars)

* Allah gayret edenin yardımcısıdır (/yanındadır). * Allah gökten atıvermez, arayıp taramalı. * Azimle yüce dağlar devrilir. * Belaya sabreden ecrini alır. * Çalışan kazanır. * Emeksiz yemek olmaz. * Evvel zahmet çeken sonra rahat eder. * Her şeyin bir zamanı (/vakti) vardır. * İnsan yapa yapa ustalaşır. * Sabır acıdır ama meyvesi tatlıdır. * Sabreden derviş, muradına ermiş. * Sabreyle işine, hayır gelsin başına. * Sabrın sonu selamettir. * Vaktini gözeten emeline nail olur. * Zahmetsiz lokma olmaz.

Other Proverbs

You can buy these proverbs ebooks, only 2.99 $:
Select English/American Proverbs - Select English/Chinese Proverbs
Select English/Chinese/Turkish Proverbs - Select English/Turkish Proverbs
Islamic Proverbs in World Languages

Ads