Proverbs Ebooks

Select English/American Proverbs

Select English/Chinese Proverbs

Select English/Chinese/Turkish Proverbs

Select English/Turkish Proverbs

Islamic Proverbs in World Languages

Links

Wikipedia, Wikiquote,
Wiktionary


Proverbs of The Day / Quotes of The Day

Every rose has its thorn.

You can buy these proverbs ebooks, only 2.99 $:
Select English/American Proverbs - Select English/Chinese Proverbs
Select English/Chinese/Turkish Proverbs - Select English/Turkish Proverbs
Islamic Proverbs in World Languages

English/American Proverbs (Equivalents/Similars)

Every rose has its thorn. * A friend without faults will never be found. * All cats love fish but hate to get their paws wet. * Bitter pills may have blessed effects. * He that would have eggs must endure the cackling of hens. * He who wants a mule without fault must walk on foot. * If you can’t stand (/take) the heat, get out of the kitchen. * It is human to err, it is devilish to remain wilfully in error. * Nobody is perfect. * There are spots (even) in/on the sun. * There is no rose without a thorn. * To err is human(; to forgive, divine). * Truth and roses have thorns about them. * We all make mistakes. * We must take the bad with the good. * We must take the bitter with the sweet. * We shall never have friends if we expect to find them without fault.

Chinese Proverbs (Equivalents/Similars) with Pinyin

* 不入虎穴,焉得虎子. (Bú rù hǔ xué, yān dé hǔzǐ.) * 苦口良药. (Kǔ kǒu liáng yào.) * 良药苦口. (Liáng yào kǔ kǒu.) * 没有不带刺的玫瑰. (Méiyǒu bùdài cì dí méiguī.) * 真相和玫瑰,身旁都有刺. (Zhēnxiàng huò méiguī, shēn páng dū yǒu cì.) * 忠言逆耳. (Zhōng yán nìěr.) * 忠言逆耳利于行. (Zhōng yán nìěr lìyú háng.)

Turkish Proverbs (Equivalents/Similars)

* Gülü seven dikenine katlanır. * Hatasız (/Kusursuz) kul olmaz. * Herkes hata yapar.

Other Proverbs

(c) www.seckinnet.com

Chinese-Chinese / English-American / Turkish Proverbs

善有善報. (Shàn yǒu shàn bào.)

Chinese Proverbs (Equivalents/Similars) with Pinyin

善有善報. (Shàn yǒu shàn bào.) * 病从口入,祸从口出. (Bìng cóng kǒu rù, huò cóng kǒu chū.) * 不做亏心事,不怕鬼叫门. (Bù zuò kuī xīnshì, bùpà guǐ jiào mén.) * 不做亏心事,不怕鬼敲门. (Bù zuò kuī xīnshì, bùpà guǐ qiāo mén.) * 多行不义必自毙. (Duō xíng bù yì bì zì bì.) * 恶人永无宁日. (Èrén yǒng wú níng rì.) * 恶有恶报. (È yǒu è bào.) * 惡人永無寧日. (Èrén yǒng wú níng rì.) * 法网恢恢,疏而不漏. (Fǎ wǎng huīhuī, shū ér bú lòu.) * 害人之心不可有. (Hài rén zhī xīn bùkě yǒu.) * 你帮我,我也帮你. (Nǐ bāng wǒ, wǒ yě bāng nǐ.) * 人言可畏. (Rén yán kě wèi.) * 善有善报,恶有恶报. (Shàn yǒu shànbào, è yǒu èbào.) * 善有善报. (Shàn yǒu shàn bào.) * 无信不立. (Wú xìn bù lì.) * 勿以恶小而为之. (Wù yǐ è xiǎo ér wéi zhī.) * 勿以善小而不为. (Wù yǐ shàn xiǎo ér bù wéi.) * 媳妇熬成婆. (Xífù áo chéng pó.) * 媳婦熬成婆. (Xífù áo chéng pó.) * 一分耕耘,一分收获. (Yī fēn gēngyún, yī fēn shōuhuò.) * 一日为师,终身为父. (Yī rì wéi shī, zhōngshēn wéi fù.) * 一言兴邦. (Yī yán xīng bāng.) * 与人方便,自己方便. (Yǔ rén fāngbiàn, zìjǐ fāngbiàn.) * 种豆得豆. (Zhòng dòu dé dòu.) * 种瓜得瓜. (Zhòng guā dé guā.) * 種豆得豆. (Zhòng dòu dé dòu.) * 種瓜得瓜. (Zhòng guā dé guā.) * 做贼心虚. (Zuò zéi xīn xū.)

English/American Proverbs (Equivalents/Similars)

* A good conscience is a soft pillow. * A guilty conscience betrays itself. * A guilty conscience needs no accuser. * Cheats never prosper. * Curses like chickens come home to roost. * Even a worm will turn. * Guilty consciences make men cowards. * Kindness in words creates confidence. Kindness in thinking creates profoundness. Kindness in giving creates love. * Kindness, like grain, increase by sowing. * No rest for the wicked. * Of evil grain, no good seed can come. * One good turn deserves (/asks) another. * Poison tree bears poison fruit. * Sow the wind, reap the whirlwind. * There’s no peace for the wicked. * They that sow the wind shall reap the whirlwind. * Tread on a worm and it will return. * Virtue has its reward. * What comes around goes around. * What goes around comes around. * Where vice goes before, vengeance follows after. * Who sows the wind will reap the whirlwind. * You reap what you sow. * You scratch my back and I’ll scratch yours.

Turkish Proverbs (Equivalents/Similars)

* Aldatayım diyen aldanır. * Dil var bal getirir, dil var bela. * Edene ederler. * Ekmeden biçilmez. * Etme bulma dünyası. * Haramın temeli (/binası/şifası) olmaz. * Herkes kabahatini bilir. * İyilik eden iyilik bulur(, kötülük eden kötülük bulur). * Kavgacı köpekte yara eksik olmaz. * Kazma elin kuyusunu, kazarlar kuyunu. * Kazma kuyuyu, kendin düşersin. * Kediyi sıkıştırırsan üstüne sıçrar (/atlar). * Kişi ettiğini bulur. * Kötüden iyilik beklenmez. * Kötülük eken pişmanlık biçer. * Ne ekersen onu biçersin. * Rüzgar eken fırtına (/rüzgar) biçer. * Tatlı söz can azığı, kötü söz can kazığı. * Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.

Other Proverbs

You can buy these proverbs ebooks, only 2.99 $:
Select English/American Proverbs - Select English/Chinese Proverbs
Select English/Chinese/Turkish Proverbs - Select English/Turkish Proverbs
Islamic Proverbs in World Languages

Ads